Podatek dochodowy od praw autorskich

Przepisy wymagają aby wszelkie wystawiane przez nas dokumenty były wystawione poprawnie, w tym również fakturyZmiana systemu zatrudnienia z etatowego na uwzględniający duża różnorodność form współpracy zaowocowała znacznym zwiększeniem się ilości zawieranych umów o dzieło, które jednocześnie przenoszą na zamawiającego prawa autorskie. Przyczynił się do tego również błyskawiczny rozwój mediów internetowych i idące za nim zapotrzebowanie na reklamę w formie tekstu, grafiki czy nagrań video.

Tym samym w ciągu ostatnich lat zwielokrotniła się liczba umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi występującymi w statusie wykonawcy zwanego też twórcą, a przedsiębiorstwami, które zamawiają materiał o charakterze autorskim. Właściwą formą umowy dla tego typu transakcji jest przede wszystkim umowa o dzieło z zastrzeżeniem przeniesienia praw autorskich (więcej w tej kwestii tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_dzie%C5%82o).

Dzięki korzystnemu dla twórców ustawodawstwu w tej kwestii, zawarcie umowy wymaga jedynie jednego, prostego do wypełnienia dokumentu, a jej sfinalizowanie może być potwierdzone rachunkiem, który wystawić powinien twórca.

Jest to dla niego najbardziej korzystna forma współpracy ponieważ umowy o dzieło zasadniczo zwolnione są od stawek ZUS (o ZUS więcej: http://www.extor.pl/uslugi/kadry-i-place). Od kwoty brutto odliczany jest jedynie podatek dochodowy, który w tej sytuacji również zostaje obniżony dzięki kosztom własnym twórcy.

Przepisy określają ryczałtowo koszty własne twórcy dzieła powiązanego z prawami autorskimi  na 50% wartości całej umowy. Tym samym podatek określony wg skali podatkowej i w większości wypadków wynoszący 18%, uiścić należy jedynie od połowy kwoty brutto. Zmniejsza to faktyczne opodatkowanie dochodu z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do 9% kwoty brutto.

Płatnikiem podatku pozostaje tu zamawiający, toteż wypłaca on wykonawcy dzieła jedynie kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy (jak wyżej). Ten ostatni powinien uiścić wraz z własnymi podatkami dochodowymi w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Po stronie twórcy nie występuje obowiązek zapłaty podatku od dochodu z umowy.